• Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginał, ale miał żywot wieczny. Ewangelia Jan 3:16
   
  Read More

Nasz Pastor

Pastor Tadeusz Hałambiec (e-mail: thalambiec @ wp.pl) 

z żoną Ewą żyją w szczęśliwym związku małżeńskim od ponad 30 lat.

W co wierzymy

 • A
  Pismo Święte - Biblia - jest Słowem Bożym

  nieomylnym i natchnionym przez Ducha Świętego, i stanowi jedyna normę wiary i życia. 

 • B
  Bóg Trójjedyny

  Bóg w Trójcy Świętej jedyny, w osobach Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

 • C
  Synostwo Boże Jezusa Chrystusa

  poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z Marii Dziewicy; w Jego śmierć na krzyżu za grzech świata i Jego zmartwychwstanie w ciele, w jego wniebowstapienie i powtórne przyjście w chwale.

 • D
  Pojednanie z Bogiem

  przez opamiętanie i wiarę w ewangelię, w chrzest i Wieczerzę Pańska.