• Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginał, ale miał żywot wieczny. Ewangelia Jan 3:16
     
    Read More
W co wierzymy

W co wierzymy (5)

Pismo Święte - Biblia - jest Słowem Bożym

nieomylnym i natchnionym przez Ducha Świętego, i stanowi jedyna normę wiary i życia. 

Bóg Trójjedyny

Bóg w Trójcy Świętej jedyny, w osobach Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Synostwo Boże Jezusa Chrystusa

poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z Marii Dziewicy; w Jego śmierć na krzyżu za grzech świata i Jego zmartwychwstanie w ciele, w jego wniebowstapienie i powtórne przyjście w chwale.

Pojednanie z Bogiem

przez opamiętanie i wiarę w ewangelię, w chrzest i Wieczerzę Pańska.

Wierzymy w chrzest Duchem Świętym

przeżywanie pełni Ducha i jego darów.